Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.2.2022 Viimeisin muutos 12.2.2022.


1. Rekisterinpitäjä

Iidaimonia, Puutarhakatu 16 B, 33210 Tampere

info@iidaimonia.fi

 Y-tunnus 3265836-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Iida Hynnilä, info@iidaimonia.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (vapaaehtoinen)
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (työsuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään 5 vuotta, ellei muuta sovita. 

Tiedot tallennetaan Microsoft Excel – tiedostoon. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tieto-suoja-asetuksen muakiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Varaus- ja peruutusehdot kuluttajille

1. Terapiapalvelut

Otathan huomioon, että varaamasi terapia-aika on varattu juuri sinua varten ja terapeutti valmistautuu tapaamisiin aina myös etukäteen. Varaus on sitova, ja se tulee peruuttaa 24 tuntia ennen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tapahtuu alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa, käynti laskutetaan täysimääräisesti. Mikäli olet estynyt saapumaan sinulle varattuun terapiakäyntiin, ilmoitathan siitä sähköpostitse terapeutille (info@iidaimonia.fi). Varattu lähikäynti on mahdollista muuttaa aina missä vaiheessa tahansa etäkäynniksi. 

Tmi Iidaimonia pidättää oikeuden perua terapiakäynti pakottavista syistä. Tällöin asiakkaalle tarjotaan uutta, korvaavaa ajankohtaa. 

2. Koulutuspalvelut

Koulutuksen voi perua ilman kustannuksia 5 vuorokautta ennen koulutusta. Jos palvelun peruu 2-4 vrk ennen koulutusta, hinnasta laskutetaan 50 %. Jos palvelun peruu alle 24 tuntia ennen koulutusta, hinnasta laskutetaan 100%. Palvelun voi peruuttaa sähköpostilla (info@iidaimonia.fi). 

Tmi Iidaimonia pidättää oikeuden perua koulutus pakottavista syistä. Tällöin asiakkaalle tarjotaan uutta, korvaavaa ajankohtaa. 


Vastuuehdot

Tmi Iidaimonia tuottaa palveluita Suomen lakien ja asetusten mukaisesti. Iidaimonialla on oikeusturva- ja vastuuvahinkovakuutus. Asiakas osallistuu Iidaimonian tarjoamaan palveluun aina omasta halustaan ja omalla vastuullaan.


Laskutus

Tmi Iidaimonia laskuttaa seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä alkaen edellisen kuun kaikki käynnit. Laskutus tapahtuu kuun ensimmäisillä viikoilla. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai paperisena sovitun mukaisesti. Laskun maksuaika on aina 14 vrk, mikäli ei ole toisin sovittu.